Verzuimbegeleiding

Leerlingen die ziek zijn, dienen door hun ouders via het ouderportaal van de schoolsite ziek gemeld te worden en, wanneer zij weer hersteld zijn, ook weer beter gemeld te worden. Indien een leerling niet ziek is gemeld of om andere niet door de ouders gemelde redenen afwezig is, wordt contact met thuis opgenomen. Leerlingen die tijdens een schooldag ziek worden, dienen zich ziek te melden bij de leerjaarcoördinator.

Ziekmeldingen, betermeldingen en verlofaanvragen komen via het ouderportaal bij de leerjaarcoördinatoren terecht. Op deze wijze is een goede controle mogelijk. In geval van langdurige ziekte wordt door de mentor contact opgenomen met de leerling of de ouders. In overleg met de mentor wordt de leerling dan in staat gesteld om thuis of bij terugkeer op school de gemiste stof en toetsen op aangepaste wijze in te halen. Met leerlingen die om andere redenen dan ziekte regelmatig afwezig zijn, wordt contact opgenomen door de leerjaarcoördinator of de mentor; zij krijgen speciale aandacht.

De leerplichtambtenaar ziet streng toe op ongeoorloofd verzuim. Luxe-verlof is niet toegestaan. Hierbij kan gedacht worden aan absentie in verband met vertrek naar een vakantieadres op de schooldag voor een vakantie. De school is verplicht om in deze gevallen de leerplichtambtenaar in te lichten.