Leerlingbegeleiding

Mentoruren

Met name in klas 1 en 2 wordt tijdens de mentorlessen ook aandacht besteed aan het aanleren van studievaardigheden. Afhankelijk van het leerjaar komen zaken aan de orde als het invullen van de agenda, het kennismaken met SOM Today, het maken/organiseren/ plannen van het huiswerk en de toetsen (“leren leren”). De leerlingen in klas 1 hebben gedurende de eerste helft van het schooljaar twee mentoruren per week, de tweede helft van het schooljaar één ingeroosterd mentoruur per week. De leerlingen van klas 2 hebben gedurende het gehele schooljaar één mentoruur en een gecombineerd studievaardighedenuur met engineering. De helft van de klas heeft studievaardigheden, de andere helft engineering. De leerlingen van klas 3 en klas 4 hebben het hele jaar één ingeroosterd mentoruur. Het mentoruur is na enige maanden minder vaak klassikaal en wordt dan gebruikt voor individuele gesprekken of gesprekken in kleiner verband. Hierdoor kan de individuele leerlingbegeleiding beter worden uitgevoerd. In dat kader is in klas 5 en 6 gekozen voor een individueel (kleinschalig) mentoraat.

Deltaproject / Honours Program

Ook getalenteerde en breed geïnteresseerde leerlingen kunnen begeleiding nodig hebben. Het zogenaamde Deltaproject richt zich op leerlingen die sneller leren dan de gemiddelde leerling. Zij hebben een extra uitdaging nodig om te voorkomen dat hun motivatie vermindert en hun schoolresultaten verslechteren In samenwerking met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek te Nijmegen worden, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de ouders, een aantal tests en een schoolvragenlijst afgenomen bij de leerlingen van klas 1. De uitslagen van deze tests leveren een beeld op van de motivatie, de intelligentie en de creativiteit van de leerling. Ouders worden geïnformeerd over de testresultaten en over het wel of niet in aanmerking komen voor het Deltaproject.

In het verlengde van het Deltaprogramma start in de 4e klas voor een groep leerlingen het Honours Programma HPG, opgesteld door de ShZG (Stichting het Zelfstandig Gymnasium). De leerling wordt gestimuleerd om zich te ontwikkelen in zowel cognitieve vaardigheden als andere vaardigheden. Dat zijn vaardigheden als samenwerken, een plan maken, evalueren, projectmatig werken, onderzoek doen. Het HPG heeft als einddoel dat leerlingen op acht competenties vastgestelde niveaus behalen. Leerlingen zitten aan het roer: ze bepalen zelf op welke manier ze voldoen aan de criteria die het programma stelt. In wat de leerlingen doen en hoe ze dat doen, worden ze ondersteund en gecoacht door begeleiders met expertise op dit gebied. Honoursleerlingen staan in contact met elkaar, zowel met leerlingen van de eigen school als van de andere gymnasia. Wat de leerlingen doen en presteren, wordt uiteindelijk beoordeeld door externe beoordelaars.

Steunles

Leerlingen van klas 1 en 2 kunnen gedurende een afgebakende periode op initiatief van de mentor of vakdocent verplicht worden op een aantal gebieden ondersteuningslessen te volgen. In ieder geval worden er steunlessen gegeven op het gebied van Nederlands, wiskunde en Latijn. Deze extra hulp is erop gericht dat de leerling na een aantal steunlessen weer op eigen kracht verder kan gaan. Voor de leerlingen die extra ondersteuning behoeven met betrekking tot leesvaardigheid is er in klas 1 en in klas 2 één lesuur opgenomen in het rooster.

Bijles

Indien een leerling uit klas 1, 2 of 3 problemen heeft met een bepaald vak bestaat de mogelijkheid om bijles te krijgen van een leerling uit een hogere klas. Ouders betalen de leerling die bijles geeft hiervoor een kleine vergoeding. Dit wordt ‘Leerlingen helpen Leerlingen’ genoemd. Een verzoek om bijles dient altijd besproken te worden met de mentor. Deze kan in overleg met de vakdocent bepalen of bijles via ‘Leerlingen helpen Leerlingen’ zinvol is. De mentor zal de leerling vervolgens doorverwijzen naar de leerjaarcoördinator. Deze legt het eerste contact met de leerling die deze bijles kan verzorgen..

Huiswerkbegeleiding

Alle leerlingen kunnen door hun ouders worden aangemeld voor huiswerkbegeleiding bij één van de huiswerkinstituten in de regio. Aan deze intensieve vorm van huiswerkbegeleiding zijn kosten verbonden, die voor rekening komen van de ouders. Indien ouders overwegen om hun kind aan te melden voor huiswerkbegeleiding, kan indien gewenst advies worden ingewonnen bij de leerjaarcoördinator.

De Ouder-Kindcoach en de interne begeleider

Alle leerlingen kunnen gebruik maken van de expertise van de Ouder-Kindcoach en de interne begeleider. De Ouder-Kindcoach en de interne begeleider zullen meerdere momenten in de week aanwezig zijn op school. De Ouder- Kindcoach kunt u ook rechtstreeks benaderen: Sabina Voet (sabina.voet@swtdordrecht.nl). Tevens kunt u via de mentor/leerjaarcoördinator een afspraak maken.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator (Tianne Plomp-van Loon (t.plomp@jdw.nl)) coördineert de zorg van leerlingen in zijn geheel en is tevens verantwoordelijk voor het bewaken van het zorgplan. Voor regelingen/voorzieningen omtrent de zorg (dyslexieprotocol, antipest protocol, regelingen m.b.t. extra tijd, topsport-regeling) verwijzen wij u naar de site van onze school. Vanaf 1 augustus 2015 dient elke school een anti-pestprogramma en een anti-pestcoördinator te hebben. De antipestcoördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders bij pesterijen op school. Hij/zij wijst de weg naar oplossingen en houdt contact totdat het pesten stopt. Daarnaast zijn preventie, monitoren en het aanscherpen van het schoolveiligheidsbeleid taken van de antipestcoördinator.

Anti-pest coördinator

Vanaf 1 augustus 2015 dient elke school een anti-pestprogramma en een anti-pestcoördinator te hebben. Het Johan de Witt-gymnasium voldoet uiteraard aan deze eisen. De anti- pestcoördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders bij pesterijen op school.
Hij/zij wijst de weg naar oplossingen en houdt contact totdat het pesten stopt.
Daarnaast zijn preventie, monitoren en het aanscherpen van het schoolveiligheidsbeleid taken van de anti-pestcoördinator.