Klachtenwegwijzer voor personeelsleden

 vooraf:
Op www.jdw.nl is onder ‘over ons kwaliteitszorg’ het JdW-klachtenreglement te vinden. In dit reglement staat onder meer de procedure voor het indienen van klachten beschreven.

Wat is een klacht volgens het JdW-klachtenreglement?
Een klacht is een klacht over gedragingen of beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde.

 klachtenreglement JdW        Klachtenwegwijzer JdW


Personeelsleden kunnen advies inwinnen bij de contactpersoon over het voornemen om een klacht in te dienen dan wel zich rechtstreeks tot de externe vertrouwenspersoon wenden. Zie JdW-klachtenreglement JdW op www.jdw.nl.

Niet onder deze procedure vallen:

  • bezwaren van rechtspositionele aard. Hiervoor geldt de bezwarenprocedure rechtspositionele aangelegenheden. Deze procedure is zodanig geregeld, dat één lid van het bestuur gemandateerd is tot het nemen van besluiten op bezwaar. Het desbetreffende bestuurslid hoort in elkaars aanwezigheid de bezwaarde en de leidinggevende.
  • bezwaren die betrekking hebben op de functiewaardering. Op grond van de CAO-VO is het JdW lid van de LKC functiewaardering.
  • bezwaren tegen een beslissing die door UWV en of WW-Plus (namens de werkgever) zijn genomen in het kader van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering op grond van de CAO-VO.