Vacature: Nieuw bestuurslid

Bestuur

Het bevoegd gezag van de school is sinds 1 maart 2005 ondergebracht in een stichting.

 

Het bestuur van het Johan de Witt-gymnasium wordt gevormd door:
Mw. drs. S. Morassi -.- dhr. H.J.T. Hamberg -.- Mw. drs. E.G. Wenink -.- dhr. A.B. Blase (voorzitter) -.- Mr. V. Terlouw

Bestuursfilosofie:
In het kader van de Code goed bestuur zijn de statuten van de stichting in 2011 aangepast. Het bestuur is behoudens de beperkingen volgens de statuten en met inachtneming van het bepaalde in het managementstatuut belast met het besturen van de stichting. Dit model wordt ingevuld doordat het bestuur toezicht houdt op de naleving van de statuten en het managementstatuut, de rector met raad terzijde staat, de doelstelling van de stichting bewaakt, de instandhouding en bewaking van de zelfstandigheid en het categorale karakter van de school. Binnen de vastgestelde kaders stelt het bestuur de schoolleiding in staat zelfstandig beleid te voeren betreffende onderwijs,personeel, organisatie,financiën en beheer. De rector informeert het bestuur middels voortgangsrapportages.

Bestuursvorm:
Er is een collegiaal bestuur met een beperkte portefeuille verdeling.

Taken bestuur:
• Vaststellen strategisch beleid;
• Output bewaken;
• Toezicht op de bedrijfsvoering;
• Aanstellen en ontslag schoolleiding;
• Kiezen accountant;
• Vaststellen begroting,jaarrekening en overige jaarverslagen.

 

Dordrecht, 1 januari 2015

Ambtelijk secretaris